Rozvrh

 rozvrh_duben_2024.png

Rozvrh sokolovny - 16.04.2024

    

Sokolovna - ceník

    
                 

Vstup nečlen celá sokolovna

     

150 Kč / hodina

 

vstup nečlen - mix člen a nečlen

   

30 Kč / osoba

 
                 
         

člen TJ

 

Ostatní

 
                 

sportovní akce celodenní - pořadatel TJ

 

0 Kč

 

30 kč / osoba

sportovní akce soukromé - LÉTO

 

250 Kč

 

500 Kč

 

sportovní akce soukromé - ZIMA

 

500 Kč

 

1000 Kč

 

vstup v rámci rozvrhu

   

0 Kč

 

30 kč / osoba

klubovna včetně WC - soukromé akce

 

250 Kč

 

500 Kč

 

WC + sprchy - soukromá akce

   

250 Kč

 

500 Kč

 

WC + venkovní areál - soukromá akce

 

150 Kč

 

250 Kč

 

WC + venkvoní hřiště - soukromá akce

 

200 Kč

 

500 Kč

 

 

Provozní řád

Provozní řád sokolovny v Týně nad Bečvou

 

TJ Sokol Týn nad Bečvou, IČ 61985830, se sídlem Svobody 174, Týn nad Bečvou 751 32 (dále jen „vlastník“) jako vlastník objektu, ulice v Svobody 174 – Sokolovna – a movitého majetku v něm umístěného, vydává v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní činnosti v tomto zařízení následující provozní řád.

 

I.

Základní ustanovení

 

1. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele tělocvičny a jejího příslušenství, a to včetně návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech nájemních smluv uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu.

2. Pokud užívá tělocvičnu právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci.

 

II.

Prevence škod

Každý je povinen si počínat tak aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví. Každý je povinen předcházet vzniku škod.

 

III.

Vstup do objektu

 

1. Vstup do objektu je povolen pouze oprávněným osobám, členům právnických osob, které mají uzavřenu platnou nájemní smlouvu s TJ SOKOL Týn n/B a žákům Základní školy Týn nad Bečvou výhradně s pedagogickým dozorem, a to jen v době dle rozvrhu sestaveného dle bodu III/2 provozního řádu. Se souhlasem těchto organizací mohou do objektu vstupovat i účastníci jimi pořádaných akcí v tělocvičně; za tyto osoby a jejich jednání pak nese odpovědnost taková organizace jako za své členy.

2. K maximálnímu a hospodárnému využití objektu v průběhu celého dne je zpracován vlastníkem objektu pro každý školní rok přesný týdenní rozvrh (příloha č. 1), který je pro všechny uživatele závazný.

 

IV.

Čistota a pořádek v objektu

 

1. V objektu je vlastníkem zajištěn pravidelný úklid.

2. Je povinností každého uživatele objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí.

3. Vstup do sálu tělocvičny a nářaďovny je povolen zásadně po přezutí. Zakazuje se používat sportovní obuv opatřenou kolíky nebo černou gumovou podrážkou.

4. Za správné přezutí všech účastníků cvičení odpovídají cvičitelé nebo příslušný pedagog.

5. V průběhu cvičení musejí být vchodové dveře uzamčeny, aby nebyl možný nekontrolovatelný vstup do objektu.

6. Každý je k zajištění pořádku povinen uposlechnout příkazu pověřeného zaměstnance vlastníka a podat mu vysvětlení o způsobené škodě.

 

V.

Provoz tělocvičny

 

1. Veškeré přesuny nářadí se provádějí pouze podle pokynů cvičitele, trenéra nebo pedagoga.

2. Druh používaného nářadí určují cvičitelé, trenéři nebo pedagogové, kteří rovněž vydávají drobné cvičební nářadí (míče, švihadla apod.). Toto drobné náčiní musí být čisté, aby nedocházelo ke znečištění tělocvičny

3. Osvětlení tělocvičny ovládají pouze cvičitelé nebo pedagogové, kteří rovněž určují potřebnou intenzitu osvětlení. Před odchodem musí být všechna světla zhasnuta.

4. Otevírání oken k větrání provádějí pouze cvičitelé. Ti rovněž před odchodem z tělocvičny zkontrolují, zda jsou všechna okna uzavřena.

5. Jakékoliv škody na zařízení tělocvičny jsou cvičitelé, trenéři a pedagogové povinni zapsat do Provozního deníku ( čl. VI. Provozního řádu).

6. Regulaci topení v tělocvičně provádí pedagog, cvičitelé, trenéři.

 

VI.

Provozní deník tělocvičny

 

1. Provozní deník tělocvičny slouží k vedení přehledu o užívání tělocvičny a k zaznamenávání závad na vybavení za účelem odhalení viníka.

2. Každý uživatel prostřednictvím vedoucího skupiny je povinen po příchodu do objektu zapsat do deníku datum, označení uživatele, jméno odpovědné osoby, čas příchodu, závady v tělocvičně při příchodu, čas odchodu, závady

v TV při odchodu. Zaznamenávají se veškeré závady na zařízení tělocvičny včetně sprch, soc. zázemí a nářadí. Nezapsání předepsaných skutečností do provozního deníku je důvodem k okamžitému odstoupení vlastníka od nájemní smlouvy.

3. Každý uživatel zodpovídá v plném rozsahu za závady, které po něm budou zjištěny jiným uživatelem a nebudou zapsány v Provozním deníku a je povinen jejich odstranění uhradit do tří dnů od výzvy vlastníka..

 

VII.

Protipožární prevence

 

1. K zabezpečení protipožární prevence jsou vydány a viditelně umístěny zvláštní směrnice. Je povinností všech se s nimi seznámit a dodržovat je.

2. Zakazuje se kouření v celém objektu.

 

VIII.

Prevence proti úrazům

 

1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob.

2. Vlastník objektu neodpovídá za úrazy způsobené v tělocvičně a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti.

3. Všichni cvičitelé, trenéři a pedagogický dozor musí být řádně vyškolení o zásadách první pomoci, kterou jsou v případě potřeby povinni poskytnout. K ošetření zranění slouží zdravotní skříňka, která je cvičitelům a pedagogickému dozoru přístupná. Použití zdravotní skříňky musí odpovědná osoba poznamenat v provozním deníku.

4. K závažnému zranění je nutno přivolat lékaře.

 

IX.

Odpovědnost za škodu

 

1. Každý odpovídá vlastníku za škodu, kterou způsobil svým jednáním. Odpovědnost za škodu se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

2. Za škodu na věcech vnesených a odložených uživateli odpovídá nájemce - provozovatel či pořadatel sportovní či kulturní akce. Pokud soud určí, že za škodu na věcech vnesených či odložených odpovídá vlastník objektu, zavazuje se nájemce uhradit vlastníku částku odpovídající takové náhradě škody, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, ukládajícího vlastníku takové plnění.

 

X.

Sankce za nesplnění povinnosti

 

1. Pokud nájemce či uživatel nesplní některou svou povinnost podle čl. IV., V., VI a VII. tohoto provozního řádu, je za každé jednotlivé porušení povinnosti povinen zaplatit vlastníku smluvní pokutu ve výši 500,- Kč ( pět set korun českých), a to do tří dnů ode dne porušení povinnosti. Ustanovení čl. VI. odst. 3 tím není dotčeno.

2. V případě opakovaného porušení povinností nájemcem či uživatelem je vlastník oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 

1. V ostatním se práva a povinnosti uživatelů řídí právním řádem České republiky.

2. Tento provozní řád musí být vyvěšen viditelně při vstupu do tělocvičny.

3. Tento provozní řád vstupuje v účinnost dne 23.04.2012

4. Schváleno starostou TJ Sokol Týn nad Bečvou dne 20.04.2012

 

 

TJ Sokol Týn nad Bečvourozvrh_unor_2024.pngrozvrh_duben_2024.pngrozvrh_unor_2024.png

Aktuality

16.04.2024 - aktualizace rozvrhu sokolovny